Tisztelt Leendő Jelentkező!

2018. május 25-én életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet), mely változásokra cégünk, Oktató központunk is felkészült.

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Profession Nails oktatásként működő vállalkozás, a jelentkezők, tanulók  által, felhasznált személyes adatok, adatvédelmi és -kezelési elveket.
Iskolánk a jelentkezők, adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet vállalkozásunk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el és szigorú titoktartás mellett tárolja 5 évig. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a vállalkozás különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www.professionnails.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet.
Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát, illetve aki a Weboldalt használja. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhely szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. Az adatkezelő személye és tevékenysége: 

Az Adatkezelő: Elek Erika E.V.
Székhely és Telephely: Bp 1237 Őrgébics utca 10. III/8.
e-mail: info@professionnails.hu
Adószám: 66126517-1-43 ; 
Statisztikai számjele: 66126517-9602-231-01
Felnőttképző nyilvántartásba vétel száma: B/2020/003182
A Felhasználók személyes adatait a jelen tájékoztató alapján a Weboldal működtetésével összefüggésben az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett, egyéni vállalkozásban működik. Az Adatkezelő működteti a Weboldalt, amely a tanulni vágyók, jelentkezők, érdeklődök és tanfolyamot elvégzett közötti, kapcsolatfelvételt segíti elő. A Weboldalon esetleges regisztráló jelentkezők és volt tanulók, személyek megtekinthetik a tanfolyamok folyamatosan változó tartalmát, tanfolyamok indulásának időpontjait, pontos árait ás tanfolyam elvégzésének árait. Jelentkezők a tanfolyamokra folyamatosan jelentkezhetnek.

4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok valódiságáért,  megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló minden esetben írásos nyilatkozatot gyűjt be, a nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.
4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, ( OSAP 1665 Statisztikai felület – MINERVA Egységes Rendszer )  mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.  Az elektronikus adatszolgáltatás a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1665

Statisztikai számjele: 66126517-9602-231-01 Képzés jellege: Általános Felnőttképzés – D Képzési körbe tartózó, nem engedélyköteles, nem az Fktv. hatálya alatti képzésbe tartozó. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

4.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.7. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

4.8. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.

Továbbá az Adatfeldolgozó:

Név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Az Adatfeldolgozó működteti a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerét.

A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (Kréta Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési és felnőttképzési modulja) adatkezelési tájékoztatói

https://far.nive.hu

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.
5.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
5.3. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
5.6. Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. Az Adatkezelő a szépségiparban felhasznált tanfolyamok bemutatásával, a tanfolyamok elvégzéséhez való feltételeket bemutatóval foglalkozik, tevékenységét elsődlegesen a Weboldalon keresztül fejti ki, így az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő és a beiratkozó között létrejött Felnőttképzési szerződés és egy személyes jelentkezési lap kitöltésénél jön létre. Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A jelentkezők kötelező adat rögzítése amit, a Felnőttképzési intézmény törvényben határozz meg, 20/A. §-a szerint. ( 2011. évi CXII. törvény )
 • A tanuló, jelentkezők kizárólag tanfolyami jelentkezés után (képzettség szerint ) kerül nyilvántartásba;
 • A jelentkezők és a potenciális jelentkezők alapos tájékoztatása, kapcsolat tartás létrejöttének elősegítése;
 • A jelentkezők részére lehetséges tanfolyamok ideális bemutatása, részletes emailben, vagy szóban, telefonon keresztül;
 • Hirdetés által az alkalmas jelentkezők felkutatása, a kapcsolat létrehozása;
 • Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt terhelő jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme.

7. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag a tanfolyamra Beiratkozók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az adatok megadásával, a Tanfolyamokra jelentkezők regisztrációja nem történik, a regisztráció nem feltétele a tanfolyamok elvégzéséhez.
A tanfolyamokra beiratkozó, csak és kizárólag a beiratkozás által és a személyes adatlapok kitöltésével és saját kézzel  való aláírásával adja meg a nevét, ha van a leánykori nevét, születési  hely, időt, anyja leánykori nevét, személyi igazolvány számát, állandó lakcímét, iskolai végzettségét, foglalkoztatási státuszát, érvényes, valós elérhetőségi telefon számot, E-mail címét adatokat. A jelentkezőknek, érdeklődőknek, tanfolyamok sikeres elvégzőknek, lehetősége van arra, hogy közösségi oldalon (Facebook) az iskola meglévő profiljával regisztráljon. Ebben az esetben a Felhasználó kiválasztja azt a közösségi oldalt, amelynek profiljával regisztrálni kíván, és megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően az Adatkezelő importálja az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. A Felhasználó kizárólag akkor regisztrálhat közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Adatkezelő által történő kezeléséhez. Amennyiben a Jelentkező az Adatkezelő által szervezetet promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.

8. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag a Jelentkezők által megadott személyes adatokat, az átadott Felnőttképzési szerződés Jelentkezési lapban megadott személyes adatokat kezeli, amit beszkennelt változatban, minden esetben eljuttat a beiratkozó, Jelentkező személyes email címre, az email cím valódiságáért és üzemképessége a Jelentkező, Beiratkozó felelőssége, az Adatkezelő minden olyan technikai problémáért felelősséget nem vállal, ami nem az info@professionnails.hu email üzemeléshez tartozik.
A kezelt adatok az alábbiak: A személyi igazolványban szereplő név, ha van a leánykori név, születési  hely, időt, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, iskolai végzettség, foglalkoztatási státusz, érvényes, valós elérhetőségi telefon szám, E-mail cím. A Jelentkező által megadott, vonatkozó adatok: a Jelentkező önállóan dönt arról, hogy a Felnőttképzési szerződésben és a Jelentkezési lapon milyen adatokat ad meg.
Az adatkezelés célja, kizárólag Statisztikai adatszolgáltatás, amit a Felnőttképzési törvény szigorúan előír és az Adatkezelő a OSAP 1665 Statisztikai felület – MINERVA Egységes Rendszer– nek biztosítja.
Tanfolyamok vonatkozó adatok:Az Adatkezelő nyilvántartja, hogy a Jelentkező milyen tanfolyamokra jelentkezett és iratkozott be, az adatait milyen céllal használja fel és milyen adat szolgáltatást végez az Adatkezelő statisztikai kizárólag célból. A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 12. pontban leírtak szerint.

9. Az adatkezelési folyamat leírása

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a Felhasználó adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve. A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

9.A Online képzés adatkezelés leírása

A digitális tananyagot Képző intézmény saját adathordozón tárol, amit a szerződés kötéstől számítva 5. évben megsemmisít!

10. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Az Adatkezelő a Jelentkezők adatait semmilyen célból reklámozásra nem használja fel.

11. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő ritkán szervez nyereményjátékokat, melyek célja a Tanfolyamra jelentkezők nehéz életkörülményeinek megsegítése. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező hozzájárulása. Amennyiben a Jelentkező a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából részt vesz, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:

 • Új jelentkezési beiratkozással. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a Adatkezelő által meghatározott feltételnek megfelel..

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, elbírálása, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása. A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Jelentkező adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

12. Technikai adatok és cookie-k kezelése

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Jelentkezők felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

13. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Jelentkező egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

14. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • AB Plusz Kft.  (tárhely szolgáltatás)
  Adószám 21586091-2-43
  Aktuális cégjegyzékszám 13 06 068037
  Teljes név AB PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
  Rövidített név AB PLUSZ Bt.

  Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca. 48. 

 • Weboldal kezelő: Elek Erika e.v. Adószám:66126517-1-43,   Székhely: Bp. 1237 Őrgébics utca 10. III/8, 
 • Google, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, stb.)
 • Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Channel Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta (Feedback form, onsite kérdőív pollok)

15. Külső szolgáltatók

Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat nem vesz igénybe, nem él ezzel a lehetőséggel.

16. Adatbiztonság, adatok tárolása és az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. ( Pc-n tárolt adatok titkos kezelése, kóddal való védelem ) Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván biztosítva, hogy az adatokat csak azok a jelentkezők és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat csak hivatalos szerv felkérésére lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Jelentkezők esetleges, egyedi kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A Jelentkezők és egyéb az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

17. Adatkezelés módja, időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot ( Felnőttképzési szerződés és Jelentkezési lap írásos anyaga ) felhasználása, megtartása 5 év. Ennek időtartama lejártánál az Adatkezelő vállalja annak biztonságos megsemmisítését. ( Harmadik személynek nem adja át ennek céljából.
a) Az adatok ettől eltérő kezelése jogellenes. Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
b) a  kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); A weboldalon való regisztrálást, önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok törlését, a regisztráló kérheti.                                                                          Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamin, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a weboldalra regisztrálót, az írásos szerződéseknél pedig előre, a Jelentkező saját maga elolvasásánál kap erről tájékoztatást, amit saját kezű aláírással elfogad. Weboldalon való személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre, új regisztrációval erősíthetőek meg. Az Adatkezelő hírlevelek nem küld. Az új tanfolyamokról regisztráció nélkül, kaphat értesítést, amit korábban a Jelentkező saját maga, írásban ad ki. A kötelező adat szolgáltatás eltérő a szakmai képzéseknél, mint a kiegészítő képzéseknél. 
A tanfolyamokról kiküldött emailekben leiratkozás nem szükséges, azt egy egyszerű törléssel a Jelentkező megoldhatja, ebben az esetben más adat felhasználása nem történik. Mivel a Jelentkező részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nem nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz csak a folyamatban levő tanfolyamok alatt kötött. Mindezek alapján a tanfolyamra Jelentkező adatait, az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az Adatkezelő és a Jelentkező közötti kapcsolat fennáll és ameddig az adatkezelő a Jelentkező számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl ( email ), az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
d) Ha bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte vagy amennyiben Bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő feladata, Ő hajtja végre. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

18. Tanúsítványok kiállítása – Kezelése

A Hivatalos magyar nyelvű Tanúsítvány, képzés utolsó napján Képző Intézmény a Felnőttképző hivatal oldaláról letöltve kinyomtatva átadja – vagy e-mail formában elküldi képzést résztvevőnek és Képző Intézmény pluszban egy angol nyelvű Certificationt is kiad részére. Az átvételt abban esetben lehet megtenni, ha maradéktalanul a képzés teljesítve lett, illetve a képzési összeg képzési díj megfizetésére került. Digitális Online oktatásban részt vettek, a tananyag videó és képi feltöltéssel teljesíthető és a személyes átvétel helyett, Tértivevényes átvétellel, postai úton történik az átadás!
A Hivatalos Tanúsítványok tartalmazzák: jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés által feltüntetett nevet, édes anya nevet, születési dátumot – Várost, Felnőttképző hivatal adott T-számot, cégszerű aláírást, bélyegzőt.
A Hivatalos Tanúsítvány átvételét a nem digitális képzésnél, a tanuló személyes aláírással kapja meg. Másolat nem készül.
A tanúsítvány elvesztésénél a képző intézet egy írásos igazolást tud utólag kiadni annak a személynek aki a képzést elvégezte, ennek a feltétele, hogy 5 éven belül legyen a kérelem, mivel adat szolgáltatást csak ezen időn belül vannak biztosítva a kérvényezőnek a beazonosítása arra, hogy valóban igazolható a képzés megtörte.

19. A képzésen részt vevők jogai és érvényesítésük

19.1. Az Adatkezelő a Tanfolyamra beiratkozókat a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Jelentkező emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. A Jelentkező kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Jelentkező általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
19.2. A Jelentkező kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Az esetleges adatmódosítást a tanfolyamok megkezdése előtt köteles a Jelentkező jelezni az Adatkezelőnek, amit a tanfolyamok elvégzése után nem lehet véghez vinni.
A személyes adatok változását, törvényileg be kell tartani mivel, a Hivatalos Tanúsítványok és  szerződéseken, személyes adat, név utólag nem változtatható meg, zet a Jelentkezővel a személyes beiratkozásnál az Adatkezelő teljes körű tájékoztatásban tudatja.
19.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.
19.4. Az érdeklődők, beiratkozók, tanulók tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelőnek info@professionnails.hu címre küldött e-mailben.
19.5. A jelentkező, beiratkozó miután teljesítette a feltételeket és Tanúsítványhoz jutott, a Résztvevő köteles az Adatkezelő és az iskola adatait úgy felhasználni, hogy azt csak olyan harmadik fél számára hozza nyilvánosságra          ( OSAP ) , ami a Résztvevő munkájához függ.
Részvevő tudomásul veszi, hogy másoknak, vagy mások áltat látogatott oldalra, azt úgy nem hozza nyilvánosságra, hogy az Adatkezelő beleegyezése nélkül adatok harmadik, idegen kezekbe jussanak. Amennyiben ennek nem tesz eleget a Résztvevő, így az Adatkezelő, vagy tanfolyam szervező, levezető jogi képviselete eljárással élhet.
19.6. A tanuló panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Jelentkező, tanfolyami résztvevő, jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Jelentkező választása szerint – a Jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az a Jelentkező, tanuló részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

20. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

20.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Jelentkezőket, tanfolyamot végzetteknek a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Jelentkező tanulók a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
20.2. A tanfolyamra jelentkezők, vagy már végzettek a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes regisztrált felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Elek Erika                                                                                                                                                                                          Profession Nails vezetője